GDPR

06.06.2014
GDPR

Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych


 

Sprzedający : Radek Menšík, REGON: 65150830,  

siedziba: Průmyslová 400/6, 747 18, Píšť, Czechy   

Rejestracja w Urzędzie Działalności Gospodarczej przy Urzędzie Miasta Hlučín pod nr 2000/3/918/H , nr ewidencyjny: 380603-5187/00 

        (zwany dalej „Sprzedającym“)


Sprzedający niniejszym informuje swych kontrahentów (adresatów niniejszego zawiadomienia, a więc klientów) o tym, że Sprzedający przetwarza ich dane osobowe, przy czym z takim przetwarzaniem związane są w szczególności prawa klientów, o których Sprzedający niniejszym informuje. Sprzedający przetwarza dane osobowe klientów przy świadczeniu usług i sprzedaży towarów zamawianych w szczególności podczas przeglądania witryny internetowej Sprzedającego dostępnej pod adresem: https://www.aaakalendarze.pl. Przy przetwarzaniu danych osobowych Sprzedający stosuje się do czeskiej ustawy nr 110/2019 Dz. U., w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz zmiany niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych zmian (zwanej dalej „UODO”) oraz do Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”).


Zakres przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i cel ich przetwarzania

Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający rejestruje i przetwarza dane osobowe obejmujące: 

a) dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel, miejsce zamieszkania / siedzibę, numer identyfikacyjny, dane dotyczące wpisu w rejestrach (np. handlowy, EDG), dane identyfikacyjne osób odpowiedzialnych,

b) kolejne dane, jeżeli ich przetwarzanie niezbędne jest do celów spełnienia kolejnych zobowiązań firmy (np. dane niezbędne do realizacji zamówienia),

c) dane dotyczące płatności, w szczególności w celu należytego prowadzenia księgowości, obserwacji rejestrów podmiotów w upadłości i innych rejestrów analogicznych.

 

Przetwarzanie danych osobowych klientów niezbędne jest do spełnienia obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa, ewentualnie z dopełniania zobowiązań umownych Sprzedającego. W przypadku odmowy przekazania danych osobowych Sprzedający nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań i ze względu na ten fakt nie jest wymagana zgoda klientów na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Sprzedający będzie miał zamiar przetwarzać dane osobowe klientów również w innym celu (np. wysyłanie zawiadomień handlowych itp.), to w takim przypadku powinien uzyskać uprzednią wyraźną zgodę klientów na takie działanie. 

Sprzedający nie przetwarza danych osobowych klientów z tytułu jego zgody, a tylko z tytułu dopełniania obowiązków ustawowych lub umownych. Administrator danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest wymieniony powyżej Sprzedający. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych czy wycofania zgody na kolejne przetwarzanie danych osobowych klientów można wysłać e-mail pod adres: info@aaakalendarze.pl lub skontaktować się bezpośrednio pisemnie ze Sprzedającym pod adresem: Pekařská 341/8, Píšť, 747 18, Republika Czeska. W przypadku, gdy Sprzedający powoła pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, powinien poinformować o tym klienta i przekazać mu stosowne dane identyfikacyjne takiego pełnomocnika. Na chwilę obecną Sprzedający nie powołał pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Sprzedający przetwarza agendę księgową w ramach systemu, przy tym czyni to za pośrednictwem osoby trzeciej, która posiada siedzibę na terenie Republiki Czeskiej i objęta jest wszelkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, gdyż taka spółka w stosunku do konkretnych klientów stosuje się do wszystkich obowiązków w zakresie co najmniej zgodnym z zakresem obowiązków sprzedającego. Sprzedający oświadcza, że wdrożył wszystkie stosowne środki techniczne i organizacyjne celem zabezpieczenia danych osobowych klientów, obejmujące zapewnienie składowisk danych i archiwów danych osobowych w formie pisemnej. Sprzedający dalej oświadcza, że dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnione przez niego osoby.  

Termin przetwarzania i sposób przetwarzania danych osobowych

W przypadku wygaśnięcia powodów do przetwarzania danych osobowych, szczególnie po upływie 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym klient po raz ostatni zrealizował transakcję handlową (np. ostatniej umowy kupna) ze Sprzedającym powinien Sprzedający skasować dane osobowe takiego klienta. Klientowi przysługuje prawo do tego, by Sprzedający skasował dane osobowe klienta przed takim terminem, jeżeli przetwarza je bezpodstawnie, ewentualnie w sposób wadliwy i do naprawy sytuacji nie dojdzie mimo wystosowania odpowiedniego wezwania do naprawy. Sprzedający nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawach klienta wyłącznie na podstawie automatyzowanego przetwarzania jego danych osobowych, czy też do wykonywania jakiegokolwiek profilowania, z wyjątkiem ewentualnej oceny terminów płatności poszczególnych zobowiązań klienta. 

Prawa i obowiązki Sprzedającego w stosunku do danych osobowych

Sprzedający powinien poinformować klienta o jakimkolwiek zagrożeniu jego danych osobowych. Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych Sprzedający zgłasza w myśl art. 33 RODO w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godzin. Powyższy obowiązek nie ma zastosowania w przypadku, gdy wpływ na wyciek danych osobowych jest bardzo mało prawdopodobny. Sprzedający przetwarzać będzie dane osobowe klientów wyłącznie w celach ustawowych, archiwacyjnych, podatkowych i księgowych. W przypadku wymogu na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu, np. wysyłania ogłoszeń handlowych itp., Sprzedający zobowiązuje się do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody informowanej klienta na odrębnym dokumencie. 

Sprzedającemu przysługują w szczególności wymienione poniżej prawa do:

a/ przeniesienia,

b/ ograniczenia przetwarzania (wniosek o tymczasowe przeniesienie do innego systemu lub uniedostępnienie),

c/ wydania zaświadczenia w sprawie przetwarzania danych o nim,

d/ naprawy, 

e/ skasowania,

f/ informacji na temat wdrożonych środków,

gdy w przypadku zastosowania takich praw Sprzedający rozpatrzy i załatwi je niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 30 dni za pośrednictwem upoważnionego pracownika Sprzedającego, który z wyprzedzeniem poinformuje pisemnie przełożonego i po zaakceptowaniu rozwiązania przypadku przez przełożonego prześle klientowi wiadomość o sposobie i terminie rozwiązania jego wniosku. 

 

Klient powinien poinformować Sprzedającego o zmianie swych danych i to w celu zapewnienia poprawności, kompletności i autentyczności danych przetwarzanych przez Sprzedającego. Jednocześnie klientowi przysługuje prawo do poprawy poszczególnych danych. W celu sprawdzenia poprawności i autentyczności danych Sprzedający powinien zaakceptować wniosek klienta o przekazanie przetwarzanych i dotyczących jego osoby danych i to w formie zaświadczenia tego, jakie osobowe dane dotyczące jego osoby są przetwarzane i w jakim zakresie, w jakim celu itp. Każdy z podmiotów, którego dane osobowe Sprzedający przetwarza, a więc każdy klient, może zwrócić się do organu nadzoru – Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub może domagać się ochrony sądowej i to we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony jego danych osobowych. 

Postanowienia końcowe

Wysyłając zamówienie ze sklepu internetowego klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych warunków ochrony danych osobowych i w pełnym zakresie je akceptuje. Sprzedający może dokonywać zmian w brzmieniu niniejszych warunków. Nowe brzmienie warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swych stronach internetowych.  

W Píšť dnia 16.06.2021

 
 AAAPAPÍR - Strona główna
CZ| SK| PL| EN
 
 


Koszyk
0 szt.
0

 

 

  
 
 


 


 
AAAPAPÍR - Strona główna